Dodavatel speciální techniky a služeb

GDPR

Pravidla ochrany osobních údajů

1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „Pravidla") stanovují pravidla zpracování osobních údajů kupujících při prodeji a nákupu zboží a služeb a souvisejících činností (dále jen „Kupující“) nabízeného společností SAFECOM spol. s r.o., IČO: 61856916, se sídlem: U Stírky 2035/6, Praha 8, 182 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 31724 (dále jen „Prodávající“) na webových stránkách www.safecom.cz a stanovují práva a povinnosti stran.

2. Prodávající je správcem osobních údajů Kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen “GDPR”). Prodávající zpracovává v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, osobní údaje kupujících, kteří uzavřeli s prodávajícím kupní smlouvu.

3. Při uzavření kupní smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení zakázky (v rozsahu jméno, příjmení, adresa/sídlo, telefonní číslo, emailová adresa, IČO, DIČ). účelem zpracování osobních údajů je registrace pro realizaci smluvního vztahu, vyřizování zakázek, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek, ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků, vlastní marketingové a obchodní účely včetně přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, posílání dárků).

4. Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení), posílání dárků Kupujícím na základě pravidel vztahujících se ke smluvnímu vztahu, ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, email. adresa, tel. číslo může Kupující podat námitku dle čl. 21 GDPR na emailové adrese safecom@safecom.cz . V takovém případě Prodávající tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Prodávající nepoužívá služeb subdodavatelů ( poskytovatele mailingových nebo hostingových služeb).

6. Prodávající ukládá osobní údaje Kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. Prodávající ukládá osobní údaje návštěvníků webu do doby odvolání souhlasu.

7. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu safecom@safecom.cz.

8. Kupující má právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

9. Kupující nemá povinnost osobní údaje Prodávajícímu poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění zakázky není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit.

10. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování ve smyslu č. 22 GDPR.

11. Návštěvník webu Prodávajícího vyplněním kontaktního formuláře:

  • a) souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení Prodávajícího a zároveň,
  • b) prohlašuje, že zasílání informací dle bodu a) nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí,
  • c) souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat emailem na safecom@safecom.cz

 

12. Prodávající nepoužívá personalizaci nabídek ani sběr anonymních dat  pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie.

13. Kupující byl seznámen s těmito pravidly před uzavřením smlouvy. Podpisem kupní smlouvy vyjadřuje Kupující, že si tato pravidla přečetl a že je v celém rozsahu akceptuje.

14. Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi pravidel na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Pokud bude změna vyžadovat souhlas subjektu osobních údajů, bude nová verze předložena k vyjádření, zda souhlasí či nikoli. Nebude-li souhlas dán, nebudou osobní údaje udělené pro souhlas nadále zpracovány a budou vymazány.

15. Kontaktní údaje Prodávajícího ve věcech týkajících se těchto podmínek: safecom@safecom.cz.

16. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.Nenalezen žádný článekCopyright © 2002 - 2012 McRAI s.r.o.
Real application for internet